Smutna Zaba

Smutna Zaba

Hokus pokus mała paka 
 Daj mi 100  bo mam raka